Refleksje po Walnym Zebraniu

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas tegorocznego Walnego Zebrania była kwestia podejścia do członkostwa w JK AZS. Jacht Klub AZS to przystań klubowa, a przynależność do klubu to przywilej idący w parze z powinnościami. Wśród tych powinności kluczowe dla komfortowego i sprawnego funkcjonowania JK AZS jest zaangażowanie członków klubu w życie klubowe. Mamy tu na myśli zarówno wzajemną pomoc np. podczas wodowania: coraz częściej zauważamy, że nie wszyscy są zainteresowani jej udzielaniem innym, choć chętnie korzystają z pomocy podczas wodowania własnego jachtu, jak i wykonywanie prac na rzecz klubu, a nawet dbałość o naszą wspólną przestrzeń (segregacja odpadów, wywóz odpadów nienormatywnych, sprzątanie po zwierzętach itp.).

Z roku na rok wzrasta liczba członków klubu opłacających godziny statutowe, co samo w sobie miało być rozwiązaniem awaryjnym i motywującym do aktywności, a staje się dla części osób jedynie dodatkowym kosztem przynależności klubowej. Pozyskane tak środki finansowe nie rozwiązują problemu prac na rzecz klubu, które wymagają realizacji i których większość wykonuje wciąż ta sama grupa osób szczególnie zaangażowanych w życie klubowe. Bardzo dziękujemy tym, na których można niezawodnie liczyć i pozostałych zachęcamy do większej aktywności na rzecz klubu.

Przy okazji przypominamy, że prace konserwacyjne (np. stawianie boi, naprawa odbojnic itp.) mają taki właśnie charakter i osoby szczególnie zainteresowane ich wykonaniem (czyli użytkownicy danej części infrastruktury) są równocześnie zobligowane do zaangażowania w ich realizację.

Ze względu na powyższe członkowie klubu JK AZS w dniu 29.05.2021 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Jacht Klubu AZS podjęli w głosowaniu jawnym uchwałę o podwyższeniu, począwszy od bieżącego roku, stawki za nieodpracowaną godzinę statutową do 40 zł. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia przez Zarząd JK AZS z realizacji tego obowiązku.

Dodatkowo podczas Walnego ustalono termin płatności za usługi dźwigowe i sztaplarkowe na 30 dni od daty usługi (stawianie/kładzenie masztu) bądź daty opublikowania rozliczenia (wodowania i slipowania).