Ogólne Warunki Czarterowania

OGÓLNE WARUNKI CZARTEROWANIA JACHTÓW
W JACHT KLUBIE AZS SZCZECIN

1. Przedmiot zobowiązania Armatora

Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht określony w §1 umowy w stanie gotowym do żeglugi, ubezpieczonym na strefę . . . . . . . . . . ., co wg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oznacza żeglugę po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego po zakończeniu czarteru w miejscu i czasie określonym w umowie.

2. Przedmiot zobowiązania Czarterującego

Czarterujący jest zobowiązany dokonać wpłat określonych w umowie, dokonać odbioru jachtu od Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru, oraz przekazać jacht w terminie zakończenia czarteru w miejscu określonym w umowie, w stanie nie pogorszonym. Czarterujący jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks Morski), instrukcjami  urządzeń oraz  dobrą praktyką morską. Czarterujący zobowiązuje się prowadzić dziennik jachtowy.

3. Realizacja opłaty czarterowej

  3.1 Zgłoszenie rezerwacji jachtu uznaje się za ważne z chwilą wpłacenia zaliczki w wysokości 30 % opłaty czarterowej. Jest to podstawa do wysłania umowy czarterowej jednostronnie podpisanej.
  3.2
Uzupełnienie opłaty czarterowej:
- dla rejsów trwających do 2 tygodni pozostałą część opłaty należy wnieść najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rejsu,
- dla rejsów trwających ponad 2 tygodnie do 4 tygodni pełną opłatę należy wnieść na dwa miesiące przed rozpoczęciem rejsu,
- dla rejsów dłuższych niż 4 tygodnie sposób realizacji wpłaty będzie negocjowany na odrębnych zasadach.           
Nie dokonanie wpłat w powyższych terminach powoduje anulowanie umowy, z tym, że dokonana wpłata zaliczki w wysokości 30 % przypada Armatorowi tytułem kary umownej.

 4. Wypowiedzenie umowy

Dla rejsów nie dłuższych niż 2 tygodnie Czarterujący może wypowiedzieć umowę pismem doręczonym Armatorowi najpóźniej na 15 dni przed terminem rejsu. W takim przypadku opłata czarterowa podlega zwrotowi, poza 30 % kwotą zaliczki. Odpowiednio dla rejsów do 4 tygodni wypowiedzenie można zgłaszać najpóźniej na miesiąc przed terminem rejsu. Wypowiedzenie umowy po w/w terminach powoduje przepadek całości wniesionych opłat na rzecz Armatora.

5. Wyposażenie jachtu

Każdy jacht posiada aktualną kartę bezpieczeństwa i obowiązujące przepisami wyposażenie podstawowe (wykaz wyposażenia ruchomego PRS). Niezależnie od tego jacht jest wyposażony dodatkowo wg książki inwentarzowej (wykaz wyposażenia).

Jeżeli trasa rejsu wykracza poza akwen wód przybrzeżnych i wewnętrznych RP, Czarterujący we własnym zakresie przygotowuje mapy morskie, wydawnictwa nawigacyjne i inne niezbędne pomoce na rejon planowanego rejsu. 

6. Uprawnienia żeglarskie

Przed wydaniem Czarterującemu jachtu Czarterujący jest zobowiązany do przedstawienia Armatorowi patentu żeglarskiego prowadzącego jacht i dowodów kwalifikacji załogi uczestniczącej w rejsie w zakresie uzgodnionym z Armatorem a nie mniejszym niż w Karcie Bezpieczeństwa Jachtu.

Nie spełnienie powyższych wymagań powoduje rozwiązanie umowy bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia. W takim wypadku Armatora nie obowiązuje zwrot opłaty czarterowej oraz może dochodzić odszkodowania tytułem poniesionych wydatków na przygotowanie jachtu dla Czarterującego.

7. Przekazanie jachtu Czarterującemu

Jacht zostanie przekazany Czarterującemu przez przedstawiciela Armatora z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu podpisanego przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 Umowy Czarterowej. Uwagi i zastrzeżenia  dotyczące stanu jachtu lub jego wyposażenia powinny być wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego. Odstąpienie od spisania protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi przyjęcie jachtu przez Czarterującego bez zastrzeżeń.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu jachtu w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Armatora np. awaria  z poprzedniego czarteru, Czarterujący nie płaci wynagrodzenia za czas niewykorzystany. Armator zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie oczekującej na czarter załodze w sposób przez siebie możliwy do zrealizowania.

8. Zwrot jachtu

W dniu określonym w umowie Czarterujący zobowiązany jest przygotować jacht do odbioru w takim stanie aby możliwe było natychmiastowe podjęcie następnego rejsu. Jacht powinien być wysprzątany, wyposażenie uzupełnione albo powinien nastąpić zwrot wartości brakującego wyposażenia. Zapłata następuje w sposób określony przez przedstawiciela Armatora. Armator ma prawo doliczyć 20 % kosztów manipulacyjnych do ustalonych kwot. W wypadku przekazania jachtu nie uprzątniętego Armator ma prawo zlecić uprzątnięcie na koszt Czarterującego.

Braki określa protokół sporządzony przez Armatora przy udziale Czarterującego lub jego przedstawiciela wymienionego w §1 pkt. 6 umowy czarterowej i podpisany przez obie strony. W wypadku  nieobecności Czarterującego lub jego przedstawiciela wymienionego w §1 pkt. 6 umowy czarterowej, wiążący jest protokół sporządzony pod jego nieobecność.

 9. Opóźnienie zwrotu jachtu

W przypadku przedłużenia czasu trwania czarteru Czarterujący zobowiązany jest dopłacić Armatorowi do ustalonej w § 3 Umowy Czarterowej ceny czarteru:

a)  150 % opłaty dobowej przy opóźnieniu do 12 godzin,

b)  200 % opłaty dobowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

10. Zwrot kaucji gwarancyjnej

Po zwrocie przez Czarterującego jachtu Armatorowi  wg pkt. 8 kaucja zostanie Czarterującemu zwrócona. W przypadku wystąpienia roszczeń Armatora wobec Czarterującego wynikających z niniejszych warunków, kaucja zostanie zatrzymana a roszczenia z niej pokryte. Jeżeli straty są mniejsze od kaucji różnica zostanie zwrócona Czarterującemu. W przypadku pokrycia szkód przez ubezpieczyciela na podstawie protokołu awaryjnego Armator zwróci Czarterującemu odzyskane z ubezpieczenia kwoty w terminie 14 dni od ich uzyskania.

W przypadku powstania awarii kapitan jachtu ma obowiązek sporządzić protokół awaryjny z dokładnym opisem zdarzenia i postępować zgodnie z Kodeksem Morskim, przepisami  ubezpieczyciela  i dobrą praktyką morską. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, zostanie obciążony kosztami szkód, jakie poniesie z tego tytułu Armator.

11. Niemożność świadczenia

Jeżeli wydanie jachtu Czarterującemu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Armatora Czarterującemu przysługuje zwrot opłaty czarterowej.

12. Postanowienia dodatkowe

Koszty wyżywienia załogi, koszty eksploatacyjne: paliwa, olejów, smarów i gazu, opłat postojowych,  portowych, pilotowych, holowniczych, energii elektrycznej, wydatków na łączność telefoniczną, koszty napraw i niezbędnej konserwacji jachtu, oraz wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem jachtu i utrzymaniem w czasie trwania czarteru pokrywa Czarterujący. W przypadku uczestniczenia Czarterującego w regatach niezbędna jest zgoda Armatora (opłacenie wpisowego oraz dodatkowe ubezpieczenie jachtu i załogi na czas trwania regat należy do Czarterującego).

Wydatki związane  z naprawami  w zakresie objętym ubezpieczeniem Armator zwróci Czarterującemu niezwłocznie po otrzymaniu kwoty z ubezpieczenia.

W przypadku zakończenia rejsu w innym porcie niż to wynika z umowy, Armator może przeprowadzić jacht do portu wymienionego w umowie na koszt Czarterującego.

W przypadku przeprowadzenia akcji ratowniczej w czasie trwania umowy, uzyskane wynagrodzenie przypada w równych częściach Czarterującemu i Armatorowi.

Darowizny dokonane na rzecz jachtu stają się własnością Armatora w chwili, gdy zostaną dokonane.

Armator zaleca Czarterującemu dokonanie ubezpieczenia KL+NW załogi oraz OC prowadzącego jacht.

Niniejsze OWCJ stanowią integralną część z Umową Czarterową.

 

Podpis Czarterującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .